ffyrdd o faethu

pwy all faethu

pwy all faethu yng nghonwy?

Mae angen rhywun y gallan nhw ddibynnu arno bob amser, dim ots beth, ar rai plant yng Nghonwy. Gallech chi fod y person hwnnw, beth bynnag fo’ch rhywedd, eich perthynas, eich ethnigrwydd neu eich cyfeiriadedd rhywiol.

Mae gofalwyr maeth yn dod o bob math o wahanol gefndiroedd. Mae Maethu Cymru Conwy yn falch o ddathlu amrywiaeth.

Daliwch ati i ddarllen i weld a yw maethu i chi.

mythau maethu: gwahaniaethu rhwng ffaith a ffuglen

Fel gofalwr maeth, gallwch wneud byd o wahaniaeth i fywyd rhywun. Boed hynny’n ofal maeth dros nos neu’n drefniant tymor hir, mae maethu’n gallu golygu pethau gwahanol iawn. Mae angen gwahanol bobl ar gyfer gofal maeth hefyd – gofalwyr maeth o gefndiroedd amrywiol gydag amrywiaeth o brofiadau.

O ran pwy sy’n gallu maethu, gofynnwch i chi’ch hun: allwch chi wneud gwahaniaeth, ac ydych chi eisiau gwneud hynny?

alla i faethu yng nghonwy os ydw i’n gweithio’n llawn amser?

Os ydych chi’n gweithio’n llawn amser, dydy hynny ddim yn golygu na allwch chi faethu. Fodd bynnag, efallai y bydd angen meddwl yn fwy gofalus am faethu ochr yn ochr â swydd amser llawn.

Er enghraifft, gallech faethu’n rhan-amser drwy gynnig seibiant byr. Mae gofyn cael ymrwymiad a dull cydweithredol ar gyfer maethu; byddwch chi’n gweithio’n agos gyda gweithwyr cymdeithasol, athrawon a therapyddion. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi gyda phob cam ac i’ch helpu i ddod o hyd i ddewis sy’n gweithio i chi.

alla i fod yn ofalwr maeth os ydw i’n byw mewn llety rhent?

Does a wnelo p’un ai ydych chi’n rhentu neu’n talu morgais ddim â maethu. Y peth pwysicaf yw eich bod yn teimlo’n ddiogel lle rydych chi’n byw, er mwyn i chi allu cynnig sicrwydd i blentyn.

Gallech chi ddefnyddio eich ystafell sbâr i greu man diogel a phreifat y mae ei angen ar blentyn – rhywle lle mae’n teimlo ei fod yn perthyn.

alla i faethu os oes gen i blant fy hun?

Wrth gwrs. Does dim rhaid i’ch teulu roi’r gorau i dyfu. Bydd maethu’n ychwanegu at eich teulu ac yn dod â mwy o blant i’ch cartref i chi eu caru a gofalu amdanyn nhw.

Mae maethu brodyr a chwiorydd yn gallu bod yn fuddiol iawn i blant, gan eu helpu i wneud ffrindiau mewn lleoliad cyfarwydd.

ydw i’n rhy hen i faethu?

Dydy eich oedran ddim yn eich gwneud yn llai addas i faethu. Byddwn ni’n darparu’r hyfforddiant a’r gefnogaeth leol sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich taith faethu. Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau gwneud gwahaniaeth.

ydw i’n rhy ifanc i faethu?

Fel person ifanc, efallai nad oes gennych chi lawer o brofiad o fywyd, ond peidiwch â gadael i hynny eich atal. Byddwn yn eich tywys drwy’r daith faethu ac yn sicrhau eich bod yn gallu diwallu anghenion y plant yn ein gofal yn llawn.

a oes rhaid i gyplau sy’n maethu fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil?

Dydy bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil ddim yn un o’r gofynion ar gyfer maethu. Yr hyn sy’n bwysig yw a allwch chi gynnig sefydlogrwydd i blentyn mewn cartref diogel a chariadus. Bydd eich tîm Maethu Cymru Conwy lleol yn gweithio gyda chi i benderfynu ai dyma’r amser iawn i chi fod yn ofalwr maeth, beth bynnag yw eich statws priodasol.

alla i faethu os ydw i’n drawsryweddol?

Dydy eich rhywedd ddim yn cael ei ystyried. Y ffactorau pwysig yw eich personoliaeth, eich gallu a’ch sgiliau.

alla i faethu os ydw i’n hoyw?

Gallwch. Os ydych chi wedi ymroi i ddarparu cartref diogel a sefydlog i blentyn, dyna’r cyfan sy’n bwysig.

alla i faethu os oes gen i gi neu gath?

Fydd cael ci neu gath ddim yn eich atal rhag maethu. Yn wir, gall anifeiliaid anwes fod yn rhywbeth cadarnhaol iawn i lawer o bobl ifanc! Maen nhw’n gallu ychwanegu lefel arall o gymorth i blentyn maeth a bod yn fantais go iawn mewn teulu maeth.

Bydd angen i ni wneud yn siŵr bod eich ci neu’ch cath yn ddiogel i fod o gwmpas plant, felly byddwn yn eu cynnwys yn eich asesiad am y rheswm hwn.

alla i faethu os ydw i’n ysmygu?

Gall y polisïau sydd ar waith ynghylch ysmygu a gofal maeth amrywio yn ôl oedran y plentyn. Os ydych chi eisiau rhoi’r gorau i ysmygu, gallwn gynnig yr help a’r gefnogaeth iawn i chi.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddod o hyd i’r gyfatebiaeth addas rhwng eich teulu chi â’r plant yn ein gofal.

alla i faethu os ydw i’n ddi-waith?

Dydy bod yn ddi-waith ddim yn golygu na allwch chi faethu. Byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu ai dyma’r amser iawn i chi ddod yn ofalwr maeth.

alla i faethu os nad oes gen i dŷ mawr?

Gallwch. Cyn belled â bod gennych chi ystafell wely sbâr mewn amgylchedd sefydlog, does dim ots a yw eich tŷ yn fawr neu’n fach. Os gallwch chi gynnig lle diogel gyda phreifatrwydd i blentyn, gallech chi faethu.

rhagor o wybodaeth am faethu yng nghonwy

A young girl smiling

mathau o faethu

Mae maethu’n wahanol i bob teulu a phlentyn. Mae’n gallu golygu nifer o bethau – o ymweliadau byr rheolaidd i rywbeth mwy parhaol. Rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o faethu a sut gallai weithio i chi.

dysgwch mwy
Family playing games in their garden

cwestiynau cyffredin

O’r pethau bach bob dydd i’r digwyddiadau a’r cyfleoedd hyfforddi, cewch wybod beth i’w ddisgwyl gyda maethu yma.

dysgwch mwy
View from Great Orme, Llandudno

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.