sut mae'n gweithio

y broses

y broses

Rydych chi'n barod i ddechrau'r broses faethu, ond faint o amser mae'n ei gymryd yng Nghonwy, pa waith papur sydd ei angen, a beth yw'r camau y mae angen i chi eu cymryd?

Mum and two daughters looking at information plaque

cam 1 - cysylltwch

Y cam cyntaf yn y broses yw codi’r ffôn, neu anfon e-bost, i wneud ymholiad cychwynnol. Ar ôl i chi wneud hyn, mae eich taith wedi cychwyn.

Byddwn yn cymryd eich manylion hanfodol er mwyn i ni allu dechrau deall eich sefyllfa. Byddwch chi’n cael pecyn gwybodaeth, sy’n egluro sut beth yw bod yn ofalwr maeth.

Family standing at the top of Great Orme, Llandudno

cam 2 - yr ymweliad cartref

Ar ôl i chi gysylltu â ni am y tro cyntaf, byddwn yn dechrau dod i’ch adnabod chi. Bydd rhywfaint o waith papur, yna byddwn yn ymweld â chi gartref neu ar-lein drwy alwad fideo.

Mae’n bwysig ein bod ni’n ffurfio perthynas â chi o’r cychwyn cyntaf, er mwyn i ni allu deall pwy sydd bwysicaf i chi a dysgu am eich cartref.

Family playing a game in their garden

cam 3 - yr hyfforddiant

Rydyn ni’n cynnal cwrs hyfforddi dros dri diwrnod er mwyn i chi gael y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn ofalwr maeth. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau o dîm Maethu Cymru Conwy, yn ogystal â gofalwyr eraill yn y gymuned, mewn amgylchedd hamddenol.

“fe wnaethon ni gwrdd â llawer o bobl wych rydyn ni bellach yn eu hystyried yn ffrindiau ac rydyn ni’n helpu ac yn cefnogi ein gilydd pan fydd angen hynny arnon ni”

Dad and daughter sitting in their back garden

cam 4 - yr asesiad

Yn ystod y cam asesu, byddwch chi’n dysgu beth fydd maethu yn ei olygu i chi. Mae’n hollbwysig cofio – dim prawf yw’r asesiad hwn; mae’n ein galluogi i ddeall eich teulu ac yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau.

Gweithwyr cymdeithasol sy’n cynnal yr asesiadau, gan ystyried cryfderau a gwendidau teulu.

Young girl talking to her parents while sat in their garden

cam 5 - y panel

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol ac aelodau annibynnol yn aelodau o banel Maethu Cymru. Maen nhw’n gwerthuso eich asesiad o bob ochr ac yn edrych ar bob gofalwr maeth yn unigol.

Bydd y panel yn cyflwyno argymhellion ynghylch beth allai weithio orau ar gyfer eich sefyllfa bresennol.

Family looking around the Great Orme, Llandudno

cam 6 - y cytundeb gofal maeth

Mae’r cytundeb gofal maeth yn nodi beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu. Mae’r cytundeb ysgrifenedig hwn yn nodi cyfrifoldebau o ddydd i ddydd, ynghyd â’r gefnogaeth a’r arweiniad ehangach y byddwch yn eu darparu – yn ogystal â sut byddwn yn eich cefnogi ar eich taith.

View from Great Orme, Llandudno

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch

  • Cyngor Conwy yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Conwy yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.